Afrikaans Runescape wiki

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:25, 14 January 201094.228.215.57 contribs 381 bytes +381 Nuwe blad: Hoender word vermoor vir hulle baie duur vere wat jy kan verkoop vir 14 coin per stuk dit is dus baie geld daarna kry jy ook nog goeie raw chicken hierdie kan jy kook voor maar liefst…