Afrikaans Runescape wiki

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:51, 21 November 200989.18.180.142 contribs 375 bytes +375 Nuwe blad: Rune Mysteries is 'n Quest wat gedoen kan word sonder enkele skills. Jy het 100 gp nodig en jy moet 4x heen en weer loop. Die Quest duur ongeveer 10 minute as jy baie vinnig is. Jy moet b…