FANDOM


הציפור והחיה הינו אוונט רונסקייפ עולמי שהתחיל ב11 בדצמבר 2013, וצפוי להסתיים 6 שבועות אחרי תחילתו (ככל הנראה ב22 בינואר 2014). האוונט מתרכז בארמדיל ובבנדוס, שני אלים הנלחמים ביניהם על נשק להשמדה המונית, אותו האל המנצח יכוון על המגדל של האל המפסיד, במטרה להורגו.

באוונט, השחקן יכול לבחור להצטרף לאחד מהאלים ולסייע לו . שני האלים שולחים משלחות על מנת לאסוף אנרגיה שמיימית (Divine Energy). השחקן יכול לבחור לסייע בהגנה על המשלחות של האל שלו מפני תקיפה, ולעזור להן לחזור לבסיס כשהן מלאות באנרגיה, לבחור לתקוף את משלחות האל המתחרה, על מנת למנוע מהן לאסוף את האנרגיה הנ"ל, או לבנות מבני סיוע למשלחות האל שלהם בכל מקום שמסומן במפה במגדל צהוב.

בדומה לקרב על לאמברידג', השחקנים המשתתפים יכולים לקנות את השריון של האל עבורו הם נלחמים. גם הפעם, השיריון הינו שיריון היברידי (כלומר מתאים להגנה מכל סוג של התקפה), אך הפעם השיריון גם יכול לצמצם את זמן הטעינה מחדש של יכולת בה השחקן השתמש במהלך הקרב. 

אך בשונה מהקרב על לאמברידג', הפעם האל המפסיד ימות.