RuneScape Wiki Lietuviškai

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:19, 21 January 2010V0r45 Message Wall contribs 168 bytes +168 Naujas puslapis: Esu už šitą wikipediją, nes žinau, kad yra daugybė žmonių, nemokančių angliškai ir atkakliai mėginančių žaisti RS. Tikiuosi, kad RS wiki lt jiems padės.