RuneScape Wiki Lietuviškai

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:58, 13 October 2015SuperwShadow Message Wall contribs 202 bytes +202 Naujas puslapis: Varokas yra didžiausias nemokamų žaidėjų miestas.Ten yra daug parduotuvių,vienintelis RuneScape muziejus ir daug užduočių. Tenai yra ir GE (Grand Enchange).Iš Varoko ga... Tags: apiedit, Visual edit