Cleanup please. This article or section requires a cleanup in order to meet the RuneScape Wiki's quality standards.
You can edit this page to improve it.

A player gaining a Level in a Skill.

The current skills screen.

The old skills screen, prior to 15 January 2008

The old skills screen, prior to 5 November 2007.

The old screen prior to May 31st 2006

A player using the Fishing skill to catch some fish.

Ang Skills ay ang mga katangian ng isang manlalaro na kanyang mapapaunlad sa buong laro. Ang mga kasanayan ay mapapalaki sa pamamagitan ng mga iba't ibang paulit-ulit na aksyon na magbibigay ng karanasan sa kasanayan na iyon, hanggang makakuha ng sapat na karanasan para sa susunod na antas. Mayroong mga kasanayan na ginagamit ng mga manlalaro upang makapagluto, makapagputol ng puno, makapaggamit ng madyik, makagawa ng mga rune at marami pang iba. Mayroong mga kasanayan na "interlaced", ibig sabihin sila ay sabay na magagamit. Halimbawa, ang mga troso na makukuha gamit ang Woodcutting ay magagamit para sa Firemaking, at ang mga apoy na galing sa Firemaking ay magagamit para sa Cooking.

Ngayon, mayroong 26 na mga kasanayan sa RuneScape. Magagamit ng mga miyembro ang lahat na ito, at magagamit lamang ng mga hindi miyembro ay 15 sa mga ito.

Lahat ng mga kasanayan ay nagsisimula na may 1 sa antas maliban sa Constitution, na magsisimula na may 10 sa antas. Mapapaunlad ng mga manlalaro ang kanilang mga kasanayan hanganng 99 na antas; pagkatapos nito, madadagdagan nila ang kanilang karanasan hanggang 200,000,000 ngunit hindi na tataas ang antas sa paggawa nito. Ang "combat level" ng isang manlalaro ay nagsisimula sa 4 na antas at nagtatapos sa 200 na antas. Tingnan ang hiscores para sa kanya-kanyang ranggo ng bawat kasanayan.

Ang mga kasanayan ay pansamantalang mapapataas o mapapababa gamit ang tiyak na mga bagay o kagamitan, tulad ng Cape of Accomplishment, beer, potions, at pies. Pansamantalang itataas ng wild pie ang antas ng Slayer, at Summer pie naman para sa Agility.

Kapag ang isang manlalaro ay mayroong 15 na antas (2,411 experience points) sa isang kasanayan, sila ay malalagay sa hiscores para sa kasanayan na iyon.

Kasanayan ng Hindi Miyembro

Attack.gif Attack Ipapahintulot ang mga manlalaro na gumamit ng mas malakas na mga sandata pang-panuntukan at makipaglaban ng mas eksakto sa panuntukan.
Strength.gif Strength Allows players to deal more melee damage and equip certain weapons. It also gives access to several agility shortcuts.
Defence.gif Defence Allows players to wear stronger armour and decrease chance of being hit (a common misconception is that high defence reduces damage dealt).
Ranged.gif Ranged Allows players to fight with missiles and projectiles from a distance. It, in conjunction with Strength, also gives access to various agility shortcuts.
Prayer.gif Prayer Allows players to pray for assistance, such as combat ability boosts.
Magic.gif Magic Allows players to cast spells and teleportation. Reduces chance for mage attacks to hit you.
Runecrafting.gif Runecrafting Allows players to make runes for magic.
Talaksan:Hitpoints.gif Hitpoints Allows players to sustain more damage.
Crafting.gif Crafting Allows players to create arts & craft-like items, from pottery to ranged armour.
Mining.gif Mining Allows players to obtain ores and gems from rocks.
Smithing.gif Smithing Allows players to smelt ores into bars and smith bars into armour and weapons.
Fishing.gif Fishing Allows players to catch fish.
Cooking.gif Cooking Allows players to cook food. The food can then be consumed to heal a players' hitpoints, and some foods have special effects (for example, various members-only pies).
Firemaking.gif Firemaking Allows players to light fires on logs, lanterns, etc.
Woodcutting.gif Woodcutting Allows players to cut down trees to obtain logs and to make canoes.

Member skills

Members have access to 9 other skills:

Talaksan:Agility.gif Agility Allows players to use shortcuts and increases the rate at which energy recharges and the rate at which its used
Herblore.gif Herblore Allows players to clean grimy herbs and to make potions which can be used to boost/restore stats.
Talaksan:Thieving.gif Thieving Allows players to steal from market stalls and chests and to pickpocket non-player characters.
Fletching.gif Fletching Allows players to create projectiles (arrows, bolts) and bows which can be used for Ranged.
Slayer.gif Slayer Allows players to kill certain monsters that can't normally be defeated.
Farming.gif Farming Allows players to grow plants (fruits, vegetables, herbs, trees, etc.).
Construction.gif Construction Allows players to build a house and its contents.
Hunter.gif Hunter Allows players to track, net, deadfall, snare, and trap animals.
Summoning.gif Summoning Allows players to summon familiars and pets to enhance gameplay in both combat and non-combat skills

Skills types

There are four types of skills in RuneScape: Combat, Resource, Production, and Character Development.

Combat: - These skills involve fighting in Combat.

Attack, Defense, Strength, Magic*, Ranged, Summoning**, Slayer***, Prayer, and Hitpoints

Resource: - These skills involve extracting items from objects ingame.

Fishing, Woodcutting, Mining, Farming, and Hunting.

Production: - These skills involve crating Resource items into other items.

Smithing, Cooking, Fletching, Firemaking, Crafting, Herblore, Runecrafting, and Construction.

Character Development: - These skills help make money and travel.

Agility and Thieving.

* Magic could be a Production Skill because of Enchantment and Lunar Spells and a Character Development Skill because of Teleport Spells(Way of Travel).

** Summoning familiars have a wide variety of abilities. Although most are designed to help with combat, several have gathering based abilities (not considered Resource because you don't take anything from the environment), others Production abilities, and others help with traveling, making them have Character Development abilities.

*** While Slayer is related to combat, it does not contribute to combat level.

Experience

Main article: Experience

Levels

The equation below calculates exactly the minimum experience needed for a given level:

Experience Required , where L = skill level

The above equation can be approximated with minimal rounding error as:

Approximate Experience Required , where L = skill level

This approximation can then be used to find the maximum additional experience required to level up:

Additional Experience Required to Level Up , where L = current level
Example

You want to find the experience that it would take to level up from 28 Strength to 29 Strength:

Additional Experience Required to Level Up

It takes 83 xp to get from lv 1-2 So it would take at most 1207 experience points to get from level 28 to level 29.

Combat skills

To calculate the experience gain for combat skills, a simple equation can be used:

Experience earned = 4 x d
where d = damage dealt to an opponent

This equation does not work for some opponents such as random events which give significantly less experience.

Hitpoints

To calculate the experience gain for Hitpoints, another simple equation can be used:

Experience earned = 1.33 x d
where d = damage dealt to an opponent

Skill release timeline

Skill Release date Notes
Summoning 15 January, 2008 Originally envisioned to be an extension to the Magic skill.
Hunter 21 November, 2006
Construction 31 May, 2006 Reintroduction of the never introduced Carpentry skill.
Farming 11 July, 2005
Slayer 26 January, 2005
Runecrafting 29 March, 2004 Released alongside RuneScape 2, after the members' only Beta of RuneScape 2.
Agility 12 December, 2002
Thieving 30 April, 2002
Fletching 25 March, 2002
Herblore 21 February, 2002 Was named Herblaw in RuneScape Classic.
Fishing 11 June, 2001
Prayer 24 May, 2001 Known as Necromancy at time of release.
Crafting 8 May, 2001 Known as Tailoring at time of release.
Magic This original skill was initially divided into good magics and evil magics.
  • All other skills have been in game since time of release.

See also


bg:Skills

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.